دلیل پشت باز شدن قارچ دکمه ای

علت کم وزنی و پشت باز شدن قارچ ها

– هوادهی غیر اصولی در سالن(افزایش بیش از احد اکسیژن و کاهش CO2)

– عدم تهویه مناسب، افزایش بیش از حد میزان دی اکسیدکربن در سالن و کاهش میزان اکسیژن.

– سیرکوله شدید سالن(گردش هوای سریع).

– ضعیف بودن بذر، مصرف بیش از حد و غیر اصولی بذر در کمپوست، پاشیدن بذر زیاد در سطح کمپوست قارچ.

-دمای کمپوست بیش از حد مجاز(بیش از۳۰ درجه) باشد احتمال ایجاد تنش بذر(اسپاون) و کاهش کیفیت محصول تولیدی از نظر وزنی.

-افزایش دمای کمپوست در طول دوره رشد رویشی و زایشی قارچ،

-هوادهی شدید با استفاده از دستگاه رطوبت ساز به منظور کاهش دمای سالن.
– هر گونه تنش خشکی یا رطوبتی خاک.

– کیفیت پائین کمپوست.

-آبیاری زیاد بستر کشت که باعث رشد بی رویه قارچ ها و سبک شدن آنها می شود .

 


دوره آموزش تخصصی کشت قارچ دکمه ای در سایت منتشر شد