– شوک دهی سریع کمتر از ۳ روز

-میزان بالای پین هد در فلش یک

-عدم توان تغذیه تمامی پین هدها توسط کمپوست

-کاهش شدید رطوبت نسبی محیط موجب خشکی خاک و تشدید پین مردگی.

– آبیاری سنگین و قطع ارتباط پین ها با بستر(نوع آبیاری برای افراد مبتدی بصورت آبیاری سبک و به تعداد دفعات بیشتر).

– افزایش رطوبت نسبی سالن به بالای ۹۰% و اختلال در رشد پین ها.