چرخه زندگی قارچ خوراکی

چرخه زندگی قارچ خوراکی

 

همه قارچ های خوراکی زندگی خود را از یک اسپور آغاز می‌کنند.

اسپور قارچ پس از جوانه‌زنی در درون بستر مناسب، تعداد زیادی هیف (ریسه)تولید می‌کند که میسلیوم رویشی قارچ را تشکیل می‌دهد. که با نفوذ در بستر و جذب آب و عناصر غذایی به رشد خود ادامه داده تا به مرحله بلوغ برسد. در هنگام بلوغ نیز اندام بارده (کلاهک) خود را تحت شرایط خاصی ایجاد می‌کند تا مجدداً اسپور تولید شود.

۱- انتشار اسپورها توسط باد و قرار گرفتن در زمین یا سطح مرطوب

۲- جوانه‌زنی اسپورها در شرایط مساعد محیطی (تولید هیف) و تشکیل توده‌ای از میسلیوم سفید رنگ (آغاز مرحله رشد رویشی قارچ و ادامه رشد به صورت نامحدود تا زمانی که عناصر غذایی و شرایط رشد فراهم باشد. به این نوع میسلیوم، میسلیوم اولیه گفته می‌شود و معمولاً تک هسته‌ای و هاپلوئید هستند.

۳-تشکیل میسلیوم ثانویه مرحله میسلیوم اولیه کوتاه است زیرا به زودی میسلیوم‌های رشد یافته از اسپورهای مختلف هاپلوئید (n کروموزومی) منشعب شده و باهم جفت می‌شوند و میسلیوم ثانویه (n2) را تشکیل می‌دهند که به صورت رویشی به رشد خود ادامه می‌دهد.

۴- تشکیل اندام باردهی (کلاهک قارچ):مرحله تشکیل اندام باردهی با اجتماع هیف‌ها شکل می‌گیرد. ابتدا قارچ‌های ته سنجاقی یا پریموردیا آغاز می‌شود که به سرعت رشد کرده و مرحله دکمه‌ای را ایجاد می‌کند.
سپس قارچ به ساختار چتر مانند و تیغه مانند متمایز می‌گردد. که بر روی آن بازیدی‌های حاوی اسپور تشکیل می‌شود.